Sunday, 10 August 2014 08:16
Rate this item
(0 votes)

CAC VMGO

UNIVERSITY OF EASTERN PHILIPPINES

VISION

 

A world class university

Mission

 

To develop the learners into well-rounded persons imbued with an enlightened sense of nationalism and strong commitment to service, globally relevant, honest, hardworking, competent, effective accelerators of progress.

 

College of Arts and Communication

Goals

 

1. To promote the mental and physical well-being of the learners through the liberal disciplines.

2. To foster awareness of the ethical and social significance as well as responsibility in the use of interpersonal and the mass media.

3. To give learners a strong sense of fulfillment and concern for the development of their community and country through;

 

a. understanding and promotion of harmonious relations with their own selves, with others and with the world;

b. acquisition of the ability to think logically and critically and communicate effectively;

c. appreciation of their role as productive citizens, agent of change, guardians of cultural heritage and protectors of the ecosystems;

d. acquisition of skills for problem-solving, decision-making and planning, and dynamic relationship; and

e. development of a spirit of self-reliance, national consciousness and a sense of service to humanity.

Bachelor of Arts in Sociology

Objectives

 

1. To provide students with knowledge of sociological theories that will allow them to understand contemporary issues

2. To equip them with knowledge and skills in both quantitative and qualitative research methodologies.

3. To help them analyze objectively contemporary social problems and issues.

4. To afford them with learning experiences that will deepen their commitment as agents of social change.

 

Bachelor of Arts in Literature and Language Teaching

Objectives

1. To develop in the students a passion for academic excellence and highest standard of values, and virtues.

2. To immerse them in the different components of language—phonology, morphology, syntax, semantics and pragmatics, as well as the methods employed in each sub-field.

3. To achieve linguistic accuracy and proficiency needed in community research and scholarly writings.

4. To appreciate the choicest treasures of human wisdom and beauty in literary masterpieces.

5. To acquire a sound philosophy of language teaching anchored on the current approaches, methods, and techniques.

6. To strengthen competencies among teacher graduates by completing the required free elective courses to qualify them for the Licensure Examination for Teachers.

 

Bachelor of Arts in Political Science

Objectives

1. To provide the students with philosophical foundations of the state, its origin, processes and dynamics.

2. To expose the students to current trends in national and international politics.

3. To equip them knowledge and skills in research and tools for political analysis.

4. To equip then with the theories on leadership and governance and background to the study of law.

5. To afford them with learning opportunities that will raise their level of community and political involvement and deepen their commitment to build a just and humane society.

 

Bachelor of Science in Community Development

Objectives

 

1. Providing the students with Philosophical and theoretical foundations of community development as an approach to human development;

2. Equipping the students with knowledge and skills in community organizing, planning, and research and development communication;

3. Affording them with opportunities to apply learned CD theories in actual CD work and develop CD theories from their field exposure; and

4. Inculcating in them a deep sense of commitment to bring about sustainable community development through an empowered rural poor.

 

 

Bachelor of Science in Development Communication (BS Dev Com)

Objectives

 

To provide maximum opportunities for:

1. Exposure to communication practice;

2. Studies in communication methods for development;

3. Expert services in communication for development- oriented needs; and

4. Design, production and evaluation of communication materials

 

 

BACHELOR OF ARTS IN PUBLIC ADMINISTRATION

OBJECTIVES

1. To provide the students with theoretical and philosophical foundations of public administration and good governance.

2. To equip them with the necessary techniques and skills in policy making and analysis, and knowledge management.

3. To equip with knowledge and skills in research to help them analyse the problems and issues confronting the Philippine bureaucracy.

4. To afford them public administration exposure to apply learned theories and create their own theories from such exposure.

5. To inculcate in them positive work values like honesty, dedication, integrity and high sense of responsibility values which are quite crucial in making them effective and efficient public servants.

 

 


 

FILIPINO TRANSLATION

PAMANTASAN NG SILANGANING PILIPINAS


Pananaw ng Pamantasan

Pamantasang may pandaigdigang kagalingan.

Misyon ng Institusyon

Ang paghubog ng mga mag-aaral sa kanilang pangkabuuan na pagkatao na may kalangkap na malinaw na pagkamakabayan at matibay na pangako para sa paninilbihan, may kahalagahan sa mundo, matapat, matiyaga, may kakayahan, magaling at mabisang tagapagtaguyod ng kaunlaran.

KOLEHIYO NG SINING AT KOMUNIKASYON

Tunguhin

1. Mapaunlad ang mental ant pisikal na katauhan ng mga mag-aaral sa pamamagitan ng liberal ng mga sangay ng karunungan.

2. Malinang ang kamalayang moralidad at kahalagahan panlupunan ant mga responsibilidad sa paggamit ng ugnayang pantao at pahatirang  pangmadla(mass media).

3. Maikintal sa nga mag-aaral ang isang matibay na diwa ng pagpapatupad at  pagmamalasakit ng pagsulong ng kanilang pamayanan at bansa sa  pamamagitan ng:

a. Pag-unawa at pagtataguyod ng magandang ugnayan sa kanilang sari-sarili, sa  kapwa at sa daigdig.

b. Pagtatamo ng mapanuri at lohikal na pag-iisip at mabisang  pakikipagkomunikasyon.

c. Pagbibigay halaga sa kanilang tungkulin bilang produktibong mamamayan,  alagad ng pagbabago, tagatanod ng pamanang lahi at tagapagsalang ng ating kapaligiran.

d. Pagtatamo ng kasanayan sa paglutas sa suliranin, pagpapanukala, at pagplaplanong may masigasig na pamumuno.

e. Paglinang ng damdamin may tiwala sa sarili, may pambansang kamalayan at  may pagpapahalaga sa paglilingkod sa sangkatauhan.

Mga Layunin:

1. Mabigyan ang mga mag-aaral ng saligang teyoritikal at pilosopikal na pampublikong pamamahala at maayos na panunungkulan.

2. Matamo ang mga nararapat na pamamaraan at kasanayan sa paggawa ng mga patakaran at pagsusuri at kaalaman sa pamamahala.

3. Mabigyan ng kaalaman at mga kasanayan sa pananaliksik nang sa gayon ay matulungan silang suriin ang mga suliranin at mga isyung kinakaharap ng burokrasya ng Pilipinas.

4. Maihantad sila sa pampublikong pamamahala upang magamit ang mga natutunang teorya at makabuo ng mga teorya mula sa naturang pagkakahantad.

5. Maikintal sa kanila ang kahalagahan ng paglilingkod gaya ng katapatan, dedikasyon, integridad at mahusay na panunungkulan para sa epektibo at mahusay na pampublikong tagapaglingkod.

NINORTE SAMARNON TRANSLATION

Panlantaw san Institusyon

Unibersidad nga may pangkalibutan nga kalidad.

Misyon

Paghurma san kabug-usan nga pagkatawo san mga mag aragram basi magin makanasud, makusog, maduruto, ngan komitido sa serbisyo, may pangkalibutan nga panan-aw ngan kapas mag-undong san kauswagan.

KOLEHIYO SAN SINING NGAN KOMUNIKASYON

Hingyap

1. Pagpabaskog san mental nga kaupayan san mga estudyante pinaagi sin liberal nga mga panhibaruan.

2. Paghimu sin mga kinaadman mahiunong san etikal nga pankumunidad (sosyal) nga kaimportantihan ngan responsibilidad san kagamitan pantawo ngan mas medya.

3. Pagtutdo san mga estudyante sin masarig nga pagtuman ngan pagdukwang san ira komunidad, ngan nasud pinaagi sin:

a. Pagsabot ngan promosyon sin pagkasarayo san ira manta kalugaringon, igkasi-tawo ngan sa kalibutan.

b. Magkayaon sin abilidad pagpinsar sin halarom ngan epiktibo nga pakikipaghiruhimangraw.

c. Pagkilala san ira partisipasyon sugad nga mga prudoktibo nga mga mulupyo, mga tagapag-uswag sin pagbabag-o, tagapagbantay san aton mga panurundon cultural ngan tagaprotekta san kalibutan.

d. Pagpaangbit sin mga kinaadman pagsulbar mga problema, paghimo mga desisyon ngan mga plano para sin epektibo nga pamunuan ngan;

e. Pagpausbong san ispirito san pagtapod san kalugaringon, nasudnon nga balatian ngan kinasingkasing nga pagserbisyo san katawhan.

Katuyu-anan

1. An paghatag san estudyante sin may pilosopiya nga pundasyon san pampubliko nga administrasyon.

2. An paghatag kanira sin mga kinahanglanon nga pamaagi ngan abilidad para sin paghimo palisiya ngan pagtimangno san kinaadman.

3. An paghatag kanira sin abilidad sin pag aram maka bulig pag-analisar san problema o kasayganan nga gin-aatubang san byorukrasya san Pilipinas.

4. An pag pa-ambit kinaadman ug mga opurtunidad pag pahamtang san mga tiyorya san pan publiko ngadministrasyon san biyorukratiko nga panlantaw.

5. An pag impluwensya kanira sin positibo nga pagtrabaho nga may merito sugad san pagin tangkod, may didikasyon ngan integridad ngan hataas nga pamahung-pahung sin responsibilidad, merito nga kritikal sin pagliwat kanira sin pagin nasundo nga panpubliko nga surugo-on.

 

 

Last modified on Monday, 05 October 2015 08:10
Administrator

Administrator

My name is Jose, my friends call me "Bobong". I like fishing, carpentry, and sepak takraw. I hate computers..but I have no choice....i hope you enjoy the site.

Website: www.facebook.com/arielgina.geriane

Latest from Administrator

back to top